1.  

    1 – Main frame


  2.   

        3.        


  4.           5.   


  6.      


  7.