1.   

    


 2.               


 3.        
 4.   


 5.      


 6.      


 7.  

  1 – Main frame


 8.