1.        
  2.   


  3.      


  4.      


  5.  

    1 – Main frame


  6.   

        7.