1.               


  2.        
  3.   


  4.      


  5.      


  6.  

    1 – Main frame


  7.